top of page

פסיכולוגי 7# - איך הפכנו להיות מי שאנחנו? התאוריה הפסיכולוגית של יחסי אובייקט

אבא ואימא ותיאוריות פסיכולוגיות של יחסי אובייקט אבא ואימא הם האנשים שגידלו אותנו. אלה אנשים ממשיים בשר ודם, שיש לנו איתם יחסים מורכבים. אבא ואימא הם גם אובייקטים מופנמים שקיימים בנפש שלנו, ומשפיעים על כל ההתנהלות שלנו בחיים. תיאוריית יחסי אובייקט פסיכולוגים רבים חושבים ומבינים את האדם על פי התיאוריה הזו, כמובן לא באופן בלעדי, אלא

כאחת מהדרכים להבין אנשים.

הנציגיה המרכזיים של התיאוריה הם הפסיכולוגים הפסיכואנליטיקאים מלאני קליין (1882-1960) ורונלד פיירברן (1889-1961) שכל אחד מהם פיתח תיאוריה נפרדת ועצמאית . התיאוריה טוענת שכבר כשאנחנו עוללים מתפתחים בנו ייצוגים נפשיים של עצמנו ושל האחר. אם לפשט את העניין, מדובר בעצם בסכמות שאנחנו בונים על מי אנחנו, ומיהו האחר. למשל לאדם חשדן יכול להיות ייצוג "שלילי" של האחר כתוקפן ומתכוון להזיק. לאדם בעל ביטחון עצמי יכול להיות ייצוג "חיובי" של האחר כמקבל ומשתף פעולה. הבוס כועס עלינו או פשוט עסוק? את הסכמות האלו של העצמי ושל האחר אנחנו נושאים לכל מקום, ומפרשים בעזרתם את המציאות. כך ייתכן שנחווה בוקר אחד את הבוס כאדיש, אפילו כועס, כשלמעשה הוא פשוט עסוק מאוד. נחווה את הדייט בפגישה הראשונה כמתנשא ומרוחק, כשבעצם הוא חרד וסגור. הפרשנות שלנו נובעת, לא מהמציאות הממשית, אלא מהסכמות הפנימיות שלנו. המימד הפסיכולוגי של השפעת ההורים הסכמות מתפתחות כתוצאה מהתכונות שאיתם נולדנו, וגם כתוצאה מהיחס של ההורים הממשיים שלנו. זאת אומרת שהדרך שבה אבא ואימא גידלו אותנו משפיעה על הבנייה של הסכמות. באופן הזה, הורים שיוצרים הרבה חוויות הורות טובות לילד, יבנו אצלו אובייקטים טובים. והורים שיוצרים אצל הילד חוויות מאכזבות, מזניחות, לא מאפשרות, דוחות ולא מכילות, יביאו את הילד לפתח בתוכו אובייקטים שליליים.

תרגול פנימי היזכר בחוויה רגשית פסיכולוגית מול אביך או אמך שבה חווית אותם כמאכזבים ובחוויה אחת שבה חווית אותם כקשובים ומספקים. כתוב מה היה האירוע, מה הרגשת, מה חשבת? איך הגבת? איך האירוע השפיע עליך?


Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.

Recent Posts

Search By Tags

No tags yet.

Follow Us

  • Facebook Classic
  • Twitter Classic
  • Google Classic
bottom of page